فصل اول:مقدمه
فصل دوم : توابع سینوسی
فصل سوم : طیف سیگنال
فصل چهارم : نمونه برداری و آلیاسینگ
فصل پنجم : فیلترهای FIR
فصل ششم : پاسخ فرکانسی فیلترهای FIR
فصل هفتم : تبدیل Z
فصل هشتم : فیلترهای IIR
8-1 حالت کلی معادله تفاضلی فیلتر IIR 8-2 پاسخ حوزه زمان 8-3 تابع سیستم یک فیلتر IIR 8-4 صفرها و قطبها 8-5 پاسخ فرکانسیِ یک فیلتر IIR 8-6 بررسی در سه حوزه مختلف 8-7 معکوس تبدیل Z وبرخی کاربردهای آن 8-8 پاسخ حالت پایدار و پایداری 8-9 فیلترهای مرتبه دوم 8-10 پاسخ فرکانسی فیلتر IIR مرتبه دوم
فصل نهم : سیگنالهای پیوسته و سیستمهای LTI
فصل دهم : پاسخ فرکانسی
فصل یازدهم : تبدیل فوریه زمان-پیوسته

لطفا ایمیلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید. نام کاربری شما به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

برای حمایت ازما امتیاز دهید