فصل اول:مقدمه
فصل دوم : توابع سینوسی
فصل سوم : طیف سیگنال
فصل چهارم : نمونه برداری و آلیاسینگ
فصل پنجم : فیلترهای FIR
فصل ششم : پاسخ فرکانسی فیلترهای FIR
فصل هفتم : تبدیل Z
فصل هشتم : فیلترهای IIR
8-1 حالت کلی معادله تفاضلی فیلتر IIR 8-2 پاسخ حوزه زمان 8-3 تابع سیستم یک فیلتر IIR 8-4 صفرها و قطبها 8-5 پاسخ فرکانسیِ یک فیلتر IIR 8-6 بررسی در سه حوزه مختلف 8-7 معکوس تبدیل Z وبرخی کاربردهای آن 8-8 پاسخ حالت پایدار و پایداری 8-9 فیلترهای مرتبه دوم 8-10 پاسخ فرکانسی فیلتر IIR مرتبه دوم
فصل نهم : سیگنالهای پیوسته و سیستمهای LTI
فصل دهم : پاسخ فرکانسی
فصل یازدهم : تبدیل فوریه زمان-پیوسته

لطفا نشانی پست الکترونیک حساب کاربری خود را وارد نمایید.کد اعتبار سنجی به ایمیل شما ارسال خواهد شد . با وارد نمودن این کد در جایگاه مخصوص قادر خواهید بود تا رمز عبور جدیدی انتخاب نمایید

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

برای حمایت ازما امتیاز دهید